Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01026
26-07-1954
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag der Ministersconferentie voor de Organisatie der Agrarische Markten, Parijs, 5-10 juli 1954.
Dit uitgebreide verslag begint met een analyse waarom de landbouwministers geen gemeenschappelijk standpunt hebben kunnen bepalen inzake alle belangrijke vraagstukken die zich hebben voorgedaan. Dit geld met name de vraag of de te vestigen organisatie supranationaal danwel intergouvernementeel moet zijn.
Een belangrijke oorzaak is dat in agrarische kringen in de meeste landen grote weerstanden tegen het integratiestreven bestaan, die nauw verband houden met het in die landen sterk ontwikkelde agrarisch protectionisme. Dit heeft er zeer toe bijgedragen dat de landbouwbesprekingen, geïsoleerd van de onwikkelingen i.h.k.v. de Schuman-landen, zich hebben afgespeekd in een wijde en heterogene kring van landen, dat slechts bereid was mee te werken onder voorwaarde dat de nationale soevereiniteit volledig behouden kon worden. Nederland wenste een supranationale constructie en doorbreking van economische barrières, maar heeft daar tijdens de conferentie van maart 1953 geen succes mee gehad. Nederland heeft daarom geopteerd voor overdracht aan de OEES.