Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00140
18-04-1962
Actoren
codebericht
Samenvatting
Luns stuurt een verslag van de besprekingen van de ministers van Buitenlandse Zaken te Parijs.

Wat de politieke unie betreft, hebben zowel België als Nederland de stelling betrokken dat dit alleen doorgang kan vinden indien de Engelsen bij de besprekingen worden betrokken. Spaak had een Duits aide memorie overhandigd gekregen, waarin te lezen viel dat het niet tot stand komen van overeenstemming over een politieke unie het overleg in Brussel over toetreding van Engeland aanzienlijk bemoeilijkt zou kunnen worden. Spaak vond dit chantage. Samen met Spaak heeft Luns krachtig stelling genomen tegen dit Duitse voorstel. Ten aanzien van de competentie van de gemeenschappen werd een Italiaans compromisvoorstel gepresenteerd dat door Frankrijk en Duitsland werd aanvaard, maar door Nederland werd verworpen. Aanvaarding zou feitelijk onderschikking aan de Raad tot gevolg hebben. Over de relatie tot de NAVO werd door de grote drie voorgesteld een verwijzing te maken in de preambule. Het stoort Nederland en België enorm dat dit zonder overleg en zonder nadere toelichting wordt gepresenteerd. In de ogen van Spaak proberen de grote landen de kleine Euorpese landen een politiek op te dringen die met een werkelijke Europese houding weinig van doen heeft. Desondanks is Luns tevreden: Nederland is er in geslaagd het Nederlands-Belgische standpunt inzake Britse participatie ook bij het tot stand komen van de politieke unie tot het centrale punt van overleg te maken.