Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4a Rede van minister Bevin op 22 januari 1948.
De Britse ambassade heeft medegedeeld dat de Engelse regering het afsluiten van een West-Europees verdrag urgenter acht, dan eerder uit het onderhoud met minister McNeill kon worden opgemaakt. Er is nog geen ontwerp-verdrag opgesteld. Daarop is met Spaak overleg gevoerd over een Benelux-memorandum. Dit is op 13/2 aan de ministers toegezonden. De zaak hangt verder samen met besprekingen over Duitsland.
Vervolgens wordt het memorandum artikelsgewijs besproken.
Beel merkt op dat men eerst moet komen tot een politiek akkoord, gevolgd door een nauwe economische samenwerking. Een militaire alliantie vormt de sluitsteen. Besloten wordt met België en Luxemburg te overleggen over het tijdstip van overhandiging van het memorandum.