Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00036
06-12-1948
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4.2. Commissie i.h.k.v. WEU ter bestudering van de vraag op welke wijze gekomen kan worden tot grotere eenheid tussen de West-Europese landen.
Drees heeft bezoek ontvangen van de Nederlandse leden. Kerstens vroeg ontslag vanwege zijn voorzitterschap van de Mouvement Fédéraliste Européen, wat bezwaar zou kunnen opleveren. Drees wil nu Serrarens benoemen.
De Fransen deden het voorstel voor een Assemblée van 75 leden, waarvan 25 Fransen, 25 Engelsen en 25 leden uit de Benelux. De Engelsen voelden er weinig voor en stelden een door de regering te vormen Council voor. De minister-president meent dat Nederland het beste met dit voorstel kan meegaan.
De denkbeelden zullen worden uitgewerkt in een subcommissie.
Minister Joekes meent dat de parlementen zeggenschap moeten hebben bij de benoeming der leden. De minister-president wijst erop dat de parlementariërs reeds contact hebben via de Interparlementaire Unie. Spreker is geen voorstander van benoeming van leden door de parlementen. Hij wijst op het gevaar dat er anders communisten in de Assemblée komen. De Raad verenigt zich met het voorstel van de minister-president.
Zie ook