Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00326
05-12-1955
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3b. Het individuele klachtrecht in de Europese conventie inzake de rechten van de mens.
Beyen deelt mee dat in het Voorlopig Verslag weer de vraag aan de orde kwam of ook Nederland zal toetreden tot het onderdeel betreffende het individueel klachtrecht. Nederland heeft dit afgewezen op grond van het argument dat dit klachtrecht niet nodig is en dat men hiermee de mogelijkheid zou openen dat veel querulanten een beroep op deze bepaling zullen doen. Spreker heeft deze argumenten niet bijzonder sterk gevonden. Anderzijds acht hij het argument, dat het individuele klachtrecht de basis van de hele conventie is, evenmin sterk. Hij kan zich voorstellen dat de Kamer met een motie over het klachtrecht komt. Als daar een meerderheid voor is, voelt spreker er weinig voor om de motie af te wijzen.
De minister-president acht het wenselijk hierover een discussie in de raad te houden.