Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00395
03-07-1945
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Goedkeuring Nederlands-Frans-Belgisch-Luxemburgse Economische Overeenkomst van 20 maart 1945.
Uit de overeenkomst, die nog door de vier landen moet worden geratificeerd, vloeien kosten voort voor de instelling van een secretariaat voor de Raad van Economische Samenwerking. In de huidige omstandigheden is de totstandkoming van een wet nog niet mogelijk. De Franse en Belgische regeringen dringen echter aan op spoedige bekrachtiging van de overeenkomst. "Het komt mij ongewenscht voor, dat wij door talmen den indruk wekken als zoude deze zaak ons niet ter harte gaan."
Zie ook