Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00413
12-04-1950
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Brief en nota inzake de Europese Conventie inzake de rechten van de mens.
Op 16 maart j.l. heeft een commissie van experts, ingesteld door het Comité van Ministers van de Raad van Europa een rapport ingediend voor een ontwerp-Conventie. Deze is er niet in geslaagd één ontwerp-conventie op te stellen, welke de instemming van alle experts heeft. Er zijn twee systemeen van omschrijving en implementatie van de Conventie uitgewerkt. De vraag is nu of het comité van ministers moet overgaan tot het sluiten van een conventie en welke systemen moeten worden gevolgd.
De nota plaatst kanttekeningen bij het nut van de Conventie. Integratie op het gebied van mensenrechten zou eerder een sluitstuk van Europese integratie moeten zijn. Verder wordt verwezen naar ontwikkelingen in VN-verband. De nota kiest voor het tweede systeem van omschrijving (die aansluit bij de VN-conventie). Wat betreft de implementatie kiest Nederland slechts voor een adviserend orgaan en géén Europees Hof.
Het doel van de Conventie in Nederlandse optiek is niet de bescherming van privé-belangen, maar het waarborgen van de democratie in de lidstaten van de Raad van Europa.
Zie ook