Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00444
08-05-1952
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Raad van Europa; Britse voorstellen tot liaison met Gespecialiseerde Autoriteiten.
Tijdens de plaatsvervangersvergadering van 28 april tot 5 mei vond een gedachtenwisseling plaats over de Britse voorstellen om het Comité van Ministers en de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa te laten optreden als ministeriële en parlementaire organen van supranationale gemeenschappen. Voor de bevordering van de discussies is een questionaire opgesteld. In het resumé worden de standpunten van de diverse landen verwoord.
In de nota (Btz. 54559a) wordt gesteld dat verwacht wordt dat verschillende leden van de Raad die niet participeren aan de Europese gemeenschappen vooralsnog geen positief standpunt zullen innemen, maar wel willen meewerken aan een nader onderzoek. In de nota van 22 april (S00445) is al gesteld dat de voorstellen moeilijk aanvaardbaar zijn. Geconcludeerd wordt dat men i.h.a. positief op de Britse voorstellen kan reageren, in de zin dat nader onderzoek zal moeten uitwijzen of ze realiseerbaar zijn.