Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00501
02-04-1954
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Overzicht besprekingen Studiecommissie EPG. Parijs, 12 dec-8 maart 1954.
In het stuk wordt allereerst een overzicht gegeven van de besprekingen in de Kiesrecht- en Institutionele Commissie. T.a.v. een groot aantal punten is een bevredigende regeling bereikt, m.u.v. de voor Nederland belangrijke kwestie van de verkiezingen. Over het beginsel dat verkiezingen dienen te geschieden op basis van evenredige vertegenwoordiging werd geen overeenstemming bereikt.
De economische commissie had tot opdracht studie te maken van de rol die de gemeenschap zou kunnen vervullen bij de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt van de zes. De indruk was dat de andere vijf delegatie niet afwijzend stonden tegenover het Nederlandse streven om concrete verplichtingen in het statuut vast te leggen, mits deze zich niet zou beperken tot het goederenelement in de gemeenschappelijke markt. Nederland staat dus geenszins alleen in zijn streven naar 'reële economische bevoegdheden'. Ook het feit dat de Beneluxpartners in essentiële vraagstukken solidair met Nederland waren, is veelbelovend.