Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
De onderhandelingen over de Gemeenschappelijke Markt over het probleem der sociale harmonisatie.
Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en sociale wetgeving vormen bij de onderhandelingen een belangrijk probleem. Hierover bestaan ernstige meningsverschillen. Bij de discussie in de coördinatiecie. Vormde een aantekening van Sociale Zaken de basis. Hierover bestond geen eenstemmigheid.
Tot dusverre heeft Nederland zich op het standpunt gesteld dat de beoordeling van de vraag of tot harmonisatie moet worden overgaan moet worden overgelaten aan de Europese Commissie, die aan de Ministerraad voorstellen moet doen. Een deel van de commissie meende dat het ongewenst was af te wijken van het tot nu toe ingenomen standpunt en enige concessie te doen in de richting van de Fransen. Gevreesd werd als in Frankrijk een verbetering van de arbeidsvoorwaarden gerealiseerd zou worden, er op Nederland grote druk zou worden uitgeoefend om dit ook in te voeren. Een ander deel was voor een soepeler standpunt. Men vreesde de dwangpositie niet zozeer en was bereid tot concessies.