Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00718
18-06-1952
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van het eerste deel der vierde gewone zitting van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa, 26-30 mei 1952.
Van Zeeland maakte melding over de stand van zaken inzake de Europese integratie. De EGKS staat op het punt in werking te treden, het EDG-verdrag wordt getekend en aan de EDG-Assemblée wordt de taak opgedragen t.a.v. de vorming van een politieke autoriteit. Naar het oordeel van Van Zeeland is het belangrijk dat er rond de Raad van Europa samenwerking tot stand komt met andere internationale organen. Hij sloot af met de vermaning alle kansen tot de opbouw van een Verenigd Europa aan te grijpen.
De Assemblée hield zich vooral bezig met de toekomstige politieke organisatie van Europa. De Britten benadrukten hun wens tot associatie. Geconcludeerd wordt dat de Assemblée uiting gaf van een groeiende meerderheid ten gunste van het scheppen van een Europese eenheid, die zich niet tot een beperkt aantal landen uitstrekt, maar ernaar streeft een zo groot mogelijk deel van Europa erbij te betrekken.