Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01203
29-06-1950
Samenvatting
Rapport van de werkcommissie Statuut Hoge Autoriteit, ingesteld door de commissie van advies.
1. Gezien het nauwe verband tussen de eocnomische en sociale condities in de kolen- en staalsector en het overige sociaal-economische leven, lijkt het noodzakelijk dat de regeringen der deelnemende landen bij het beleid van de Hoge Autoriteit betrokken worden. Daarom is er behoefte aan een orgaan waarin de regeringen vertegenwoordigd zijn met een controletaak t.a.v. de Hoge Autoriteit.
2. Voorgesteld wordt daarom een Raad van Ministers in het leven te roepen.
4. Deze raad benoemt op voordracht van de regeringen de leden van het Hof van Arbitrage.
5. Ter versterking van de invloed van de werkgevers en werknemersgroeperingen wordt voorgesteld een Comité Consultatif in te stellen, dat de Hoge Autoriteit kan adviseren.
7. Nagegaan moet worden op welke wijze er een band wordt gelegd tussen de Gemeenschappelijke Vergadering en de Assemblée Consultative van de Raad van Europa.
8. Er dient een ruimere regeling voor het uittreden uit het verdrag te komen.