Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01317
11-11-1959
Actoren
Nota
Samenvatting
Betreft: Coördinatie conjunctuurpolitiek EEG (brief De Pous van 6-11-1959 nr. 2068).
1. Over de noodzaak van coördinatie heeft zich reeds een communis opinio gevormd.
2. De onderlinge coördinatie zou het beste kunnen geschieden d.m.v. periodiek overleg op hoog niveau tussen de beleidsorganen van de lidstaten. Hiertoe zou een comité ingesteld moeten worden met leden die in eigen land bij het conjunctuurbeleid betrokken zijn. Voor Nederland wordt gedacht aan 3 leden.
3. De taak van het conjunctuurcomité zal zijn het adviseren van de Europese Commissie over het uit te voeren conjunctuurbeleid in de lidstaten. De Commissie kan de lidstaten slechts adviseren deze adviezen op te volgen.
Hoewel de commissie op dit terrein nog geen surpanationale bevoegdheden heeft, is het beter om het comité een iets zelfstandiger status te verlenen.