Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01351
26-11-1964
Samenvatting
Standpuntbepaling van BZ tegenover het politieke deel van het plan-Erhard.
Volgens Ringnalda is de BuZa-nota van 24 november (nr. 13336) noch eerlijk, noch consistent, noch constructief. Hij concludeert dat de nota slechts een hulpmiddel kan zijn om Luns duidelijk te maken, t.a.v. welke vragen de ministerraad meer klaarheid behoeft. Pas na beantwoording kan een beslissing vallen over de hoofdlijnen van het buitenlands beleid: Doet ons kleine land er voorlopig beter aan een abstinentiepolitiek te voeren? Of is er toch ruimte voor een eigen Nederlandse bijdrage bij het zoeken naar een oplossing van werkelijke problemen, waarmee het Atlantisch bondgenootschap en de Europese Gemeenschappen te kampen hebben. Zo ja, moet de Nederlandse bijdrage gericht zijn op het vinden van Atlantische en Europese compromissen of moet, ter wille van de Atlantische samenwerking in Europa vooreerst een stagnatiebeleid worden gevoerd?
Zie ook