Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01416
6-3-1963
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Raden van Ministers EEG en Euratom, 25 en 25 februari 1963.
EAMA. Italië heeft besloten de ondertekening van het nieuwe associatieverdrag tot na de verkiezingen. De Italiaanse woordvoerder benadrukte dat het hierbij ging om louter constitutionele kwestie.
Spierenburg zette, conform de ontvangen instructie, het Nederlandse standpunt uiteen. De Nederlandse regering heeft het beraad nog niet afgesloten over het te volgen beleid na het afbreken van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. W.b. Afrika wil Nederland geen veranderingen aanbrengen in de conventie, die reeds geparafeerd is. Wel dienen voor de ondertekening enkele vraagstukken worden opgehelderd. Nederland had grote bezwaren tegen eem associatie in de vorm van exclusieve tarifaire preferentie, maar liet deze varen met het oog op mogelijke deelneming van Afrikaanse Gemenebestlanden. Nederland vreest, dat de mislukking van de onderhandelingen met het VK ernstige gevolgen in Afrika kan hebben, indien de Gemeenschap niet alles in het werk stelt om het open karakter van de associatie alsnog tot een realiteit te maken. Daarom zal onderzocht moeten worden of de daartoe in aanmerking komende Gemenebestlanden alsnog tot de conventie kunnen toetreden. Ook Spaak geeft te kennen dat de Gemeenschap haar politiek t.o.v. andere Afrikaanse landen dient vast te stellen.