Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01435
06-07-1965
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Raad van Ministers 28 t/m 30 juni 1965 (30 juni, middag en avondzitting).
Financiering landbouwbeleid, eigen gemeenschaps-inkomsten, bevoegdheden Europees Parlement.
Eerst vergaderden de ministers van Landbouw. Zij slaagden er zonder veel moeilijkheden in het opstellen van een tijdschema voor het totstandbrengen van verdere marktorganisatieverordeningen en besluiten inzake gemeenschapsprijzen.
Op woensdagmiddag 30 juni kwam de Raad in bredere samenstelling bijeen.
Het verslag behandelt verschillende concrete punten, waarbij van Franse zijde benadrukt werd dat er ook eerst een akkoord diende te zijn over de financieringsregeling. Zo niet, dan was er in het geheel geen akkoord, aldus Couve de Murville. Hij preludeert ook op het einde van de Gemeenschap. Hallstein bestreed dat de Commissie met het indienen van haar voorstellen haar taak had overschreden. Ze heeft niet anders dan haar plicht gedaan. Over onderdelen van de voorstellen is voor een belangrijk deel al overeenstemming bereikt. Alleen t.a.v. de parlementaire bevoegdheden is dat nog niet het geval.
Uiteindelijk werd op Frans verzoek een beperkte zitting gehouden die eindigde zonder overeenstemming over de landbouwfinanciering en zonder afspraak voor een nieuwe bijeenkomst van de Raad.