Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01486
17-12-1969
Actoren
Brief
Samenvatting
N.a.v. het besprokenen in de ministerraad van 7 november 1969 heeft in beperkte kring beraad plaats gehad over noodzakelijk gebleken verbeteringen in de coördinatie van het EEG-beleid. Er is overeengekomen dat 1) een ministeriële coördinatie-groep wordt ingesteld, gevormd door de minister-president en de ministers van BuZa, Financiën, EZ en L&V. 2) Onderwerpen die in de REG (REZ) aan de orde komen, worden als regel behandeld in de Coördinatie Commissie. 3) De CoCo vergadert zo enigszins mogelijk op een tijdstip dat haar conclusies enkele dagen voor een eerstvolgende vergadering van REZ of ministerraad worden doorgeleid. 4) Wanneer geen REZ is uitgeschreven, worden meningsverschillen afgedaan in bilateraal overleg. 5) In bilateraal overleg bereikte conclusies die afwijken van eerder bereikte conclusies in de coördinatie-commissie, worden ter kennis gebracht van de ministerraad en vermeld in de besluitenlijst. 6) Wanneer in het bilateraal overleg geen overeenstemming wordt bereikt, wordt verzocht om het bijeenkomen van de ministeriële coördinatiegroep.