Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01501
29-12-1958
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekening inzake de samenwerking tussen de nationale instanties en de Europese Commissie en haar functionarissen.
Sedert de bijeenkomst te Stresa komen de ministers van Landbouw geregeld bijeen om informeel overleg te plegen met Mansholt over allerlei agrarische vraagstukken. Hierdoor is de zorg ontstaan of hier niet op den duur een te geïsoleerde beleidsvoering op het gebied van de landbouw in de EEG zou kunnen ontstaan, waardoor de eenheid van het algemene beleid in de EEG in gevaar zou kunnen komen. Ook Calmes (SG Raad van Ministers) is bezorgd voor het ontstaan van informele circuits buiten de Raad.
De besluitvormingsprocedure is op zich duidelijk. De Raad beslist op basis van Commissievoorstellen, waarbij de besluitvorming wordt voorbereid door Coreper.
In de fase van vooroverleg bij de voorbereiding van het Commissievoorstel zijn de verhoudingen minder duidelijk. Conclusie is dat het nodig is dat Nederlandse ambtenaren of ministers, die in vooroverleg treden met de Commissie dit slechts doen na interdepartementaal vooroverleg en voorts dat men in het vooroverleg met de Commissie duidelijk het voorbehoud maakt, dat het hier slechts gaat om een sonderen en dat het niet zo mag zijn dat de Commissie erop rekent, dat in het vooroverleg het laatste woord is gezegd.
Zie ook