Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie 8 okt. 1959.
Nota over de Europese Economische Associatie. Doel is te komen tot een nota voor de REA, die op 14 okt zal vergaderen. Daarna zal een nota in de ministerraad worden gebracht.
Van Ittersum meent dat meer aandacht moet worden besteed aan de rol van de VS en wijst op een Belgische nota waarin gepleit wordt voor het zo snel mogelijk tot standkomen van een tijdelijke overeenkomst, welke kan leiden tot een definitieve associatie. Voor de Belgen is dit een prealabele voorwaarde voor het in behandeling nemen van een eventuele versnelling van de uitvoering van het EEG-verdrag.
Benticnk stelt dat de teneur van het stuk is te komen tot een tijdelijke overeenkomst en een gedragslijn voor de komende maanden in het Comité Spécial.
Van Lennep meent dat meer aandacht moet worden besteed aan specifiek economische motieven ten gunste van vergaande regionale regelingen. Men kan stellen dat hoe verder mondiale tariefsverlagingen gaan, hoe minder reden een regionale integratie heeft. Hij wijst er ook op dat in de VS een sterke aversie is ontstaan tegen regionale integratie.
De voorzitter concludeert dat de Europese benadering op het ogenblik prioriteit geniet.
Zie ook