Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies inzake het memorandum van de Italiaanse regering over de ontwikkeling van de sociale politiek in de Gemeenschap.
In haar memorandum van 19 november 1964 heeft de Italiaanse regering concrete suggesties gedaan voor de sociale poltiek. De Commissie ISEA onderschrijft, dat naarmate de ontwikkeling van de EEG van een douaneunie naar een economische unie voortschrijdt, het gebruik van sociaal-economische beleidsinstrumenten in toenemende mate in de communautaire sfeer geraken. Het sociale aspect heeft een zodanige betekenis voor de verwezenlijking van de doeleinden van de Gemeenschap, dat zij bij de beslissingen over de wijze waarop deze tot stand moeten komen de volle aandacht moeten hebben. T.a.v. de concrete Italiaanse voorstellen onderschrijft de Commissie ISEA o.a. de wens tot verruiming van de werkingssfeer van het Europees Sociaal Fonds, de voorstellen inzake regionale ontwikkeling, het pleidooi voor een gemeenschappelijke politiek mb.t. de beroepsopleiding, het pleidooi tot herziening van de verordeningen inzake de sociale zekerheid voor migrerende werknemers en het wenselijkheid tot afschaffing van discrimatie tussen nationale en werknemers uit andere lidstaten bij het verkrijgen van een woning.