Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01595
25-10-1967
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 25 okt. 1967.
De CoCo besprak de interdepartementale nota van 23/10 (bijgevoegd) over wetenschappelijke en technologische samenwerking ter voorbereiding van de EG-Raad van 31 okt. Men concludeerde dat zoveel mogelijk moest worden vermeden dat onder de huidige omstandigheden de Raad zich zou uitspreken voor het entameren van activiteiten die niet in het Verdrag van Rome zijn voorzien. Gezien de Franse houding tegen toetreding van het VK, is het zeer inopportuun om nieuwe acties te ondernemen, die zouden kunnen leiden tot verdere scheiding van Europa. Argumenten die men kan aanvoeren is 1) dat het Rapport afkomstig is van een werkgroep van het Comité voor middellange termijnpolitiek, maar nog niet door het Comité is goedgekeurd, 2) dat veel van de in het rapport genoemde activiteiten reeds in andere internationale organisaties plaatsvinden, en 3) dat de ervaringen in Euratom hebben geleerd hoe moeilijk het is om op technologisch terrein tot zinvolle samenwerking te komen.