Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01885
17-11-1971
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Discussienota over de Europese eenwording.
Nederland, dat van aanvang af een krachtige voorstander van Europese eenwording is geweest, heeft niet zozeer door overwegingen van machtspolitiek laten leiden, aar veeleer door de erkenning dat kleinere staatkundige eenheden zich noch economisch noch politiek staande kunnen houden en daarom bereid moeten zijn in belangrijke mate op te gaan in een grotere eenheid. In de nota wordt de stand van zaken uiteengezet en welke richting men verder moet uitgaan zowel wat betreft de institutionele opzet als met een eventuele uitbreiding van activiteiten. Hierbij moet de uitbreiding van de EG als gegeven worden aanvaard.