Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Memorandum van de Europese Commissie inzake de hervorming van de prijzen van de landbouw in de EEG en de vaststelling van het landbouwstructuurbeleid.
De nota van L&V bevat een eerste commentaar. Het eerste deel bevat de prijsvoorstellen. Lardinois acht de prijsvoorstellen van de Commissie voor 1969-70 niet aanvaardbaar. Met name verzet hij zich tegen verlaging van de prijzen voor akkerbouwproducten. Ook die voor zuivelproducten wijst hij af.
Het standpunt van Lardinois komt dus neer op afwijzing van de Commissievoorstellen. Betreurt moet worden dat Nederland voor de tweede maal er aan zal meewerken te weigeren de landbouwprijzen te hanteren als een landbouwpolitiek instrument. Het handhaven van de prijzen ondanks de evidente overschotten kan psychologisch verkeerd werken en slechts bijdragen tot de opvatting dat het enige instrument dat de Gemeenschap heeft behouden, nl. De prijzen, niet hanteerbaar is. Lardinois heeft bovendien geen alternatief voor de overschotproductie.
Het memorandum van de Commissie inzake structuurhervorming is nog slechts een algemene oriëntatie. Het commentaar van Lardinois is nog vrij vaag en algemeen. Met de opmerkingen van Lardinois op dit gebied kan worden ingestemd.