Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01940
11-11-1970
Samenvatting
De ontwikkeling naar een economische en monetaire unie in de EEG.
Het Comité-Werner, 6 maart 1970 door de Raad ingesteld om over de mogelijkheden van verwezenlijking van een EMU te rapporteren, heeft zijn verslag aan de Raad en de Commissie aangeboden.
Het is wenselijk dat de voorstellen van het Comité door de Raad worden aanvaard. Van Nederlandse zijde is steeds gesteld dat de totstandkoming van de monetaire unie het einddoel is. Het is essentieel nu de lidstaten hieraan te binden.
De ontwerp-resolutie van de Commissie, die in de plaats moet komen van de conclusies van de Groep-Werner, moet worden afgewezen. Hierin is de bepaling komen te vervallen dat een verdragswijziging moet worden voorbereid in de eerste fase. Zij stelt slechts dat zij zelf voor 1 mei 1973 voorstellen voor eventuele verdragswijziging wil doen en noemt ook niet het doel daarvan: voltooiing van de economische en monetaire unie. Nederland meent dat als in de eerste fase niet werkelijk wordt aangestuurd op de opstelling van een nieuwe verdragstekst en een regeringsconferentie waarop de principiële beslissing kan worden genomen tot het aangaan van een monetaire unie, dan kan in het etappeplan geen enkel vertrouwen worden gesteld.