Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01993
28-01-1969
Samenvatting
Verslag 50e zitting Raad van Ministers der EG op 27 en 28 januari 1969.
9. Herziening landbouwpolitiek.
Von der Groeben wees op twee aspecten van de afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouw. Er zijn in de lidstaten eel arbeidskrachten die niet rendabel werk verrichtten, dit leidt niet alleen tot individuele achterstand maar ook tot schade voor de algemeen economische situatie. In het Memorandum heeft de Commissie getracht het aanpassingsproces rationeel te benaderen en er naar gestreefd de overgang uit de landbouw sociaal aanvaardbaar te maken.
Witteveen weest op de financiële consequenties van de overschotten en de vraag of het landbouwbeleid wel op het goede spoor is. Hij pleit ook voor aanpassingen van het markt- en prijsbeleid.
Lardinois deelde de analyse van de commissie, maar wil de prijsvoorstellen niet koppelen aan de structuurvoorstellen.