Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02147
07-11-1968
Actoren
Memorandum
Samenvatting
850. Follow Up WEU-zitting inzake Europese Samenwerking.
De Britten deelden mee dat minister Brandt de uitnodiging van zijn Britse ambtgenoot tot het houden van een gesprek van de zes WEU-landen zonder Frankrijk geclausuleerd heeft aanvaard. Uit de brief van Brandt blijkt dat deze eigenlijk alleen een gesprek wil over politieke samenwerking in het kader van de WEU, waarvoor ook Debré moet worden uitgenodigd. Tijdens een onderhoud in New York tussen Stewart en Brandt werden beiden het eens dat niet alle zaken binnen het WEU-kader konden worden uitgevoerd, en dat het erom ging een kind van de WEU te creëren.
De Ranitz en Hartogh menen dat er geen andere keus is om met de Britse suggesties akkoord te gaan, maar zij verwachten dat het alleen maar tot opnieuw drie maanden uitstel zal leiden.
Uit het gesprek met de Britse ambtenaren is duidelijk geworden dat zij niet geporteerd zijn voor vormen van samenwerking in klein gezelschap, d.w.z. zonder Frankrijk en Duitsland, op korte termijn.

Luns: "Trieste zaak!"