Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02203
14-03-1972
Actoren
Brief
Samenvatting
Westerterp aan minister-president
Binnenkort zullen de onderhandelingen over de conventie tot oprichting van het Europees Universitair Instituut te Florence worden afgesloten. Het is Westerterp te kennen gegeven dat de benoeming van een Nederlander tot president op Italiaanse sympathie kan rekenen. In dit verband heeft Kohnstamm te kennen gegeven met het verzoek hem kandidaat te stellen.
Hoewel Nederland lang aarzelend heeft gestaan tegenover deelneming aan de oprichting van het Instituut, heeft de regering gemeend aan de oprichting te moeten deelnemen. Onder deze omstandigheden kan de benoeming van een Nederlander tot president slechts worden toegejuicht. Indien ook de andere landen van mening zijn dat de eerste president geen vertegenwoordiger van de wetenschappelijke wereld behoeft te zijn, maar eerder iemand aan wie organisatorisch de beginwerkzaamheden kunnen worden toevertrouwd, dan zou het aanbeveling verdienen Kohnstamm voor benoeming in aanmerking te doen komen.
Zie ook