Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
1. Devaluatie van de Franse franc.
Vz. (Witteveen) wijst erop dat Duhamel denkt dat er nauwelijks verandering komt in de waarde van de rekeneenheid. Nederland moet het standpunt om te komen tot een gewogen gemiddelde rekeneenheid weer principieel in discussie brengen. Hij meent met Lardinois dat er geen prijsverhoging voor zuivelproducten in Frankrijk zal mogen komen.
Conclusies.
1. Nederland, dat het voorzitterschap van de EEG-Raad bekleedt, zal de Raad maandagochtend bijeenroepen. Zondag zal het Monetair Comité bijeengeroepen worden.
2. De Nederlandse delegatie zal, zij het in uiterst voorzichtige bewoordingen, Frankrijk erop wijzen dat het heeft nagelaten de EEG-partners te consulteren, zoals was afgesproken in 1964.
3. Nederland zal opnieuw het stelsel van de gewogen rekeneenheid ter discussie stellen, hoewel niet te verwachten is dat deze zal worden aanvaard.
4. De gedachte van de Franse minister Duhamel om de in francs uitgedrukte landbouwprijzen met 12,5% in 2 à 3 jaar te verhogen, is onaanvaardbaar.
5. De Nederlandse delegatie zal in Brussel het standpunt moeten verdedigen dat de Franse zuivelprijzen niet omhoog zullen gaan en graanprijzen zo weinig mogelijk.
6. De delegatie zal drie maatregelen voorstellen: a) afschaffing van het correctief voor de zuivel, zodat de Franse zuivelprijzen op Duits/Nederlands niveau komen, b) verlaging van het Franse BTW-tarief op landbouwproducten, c) tijdelijke heffingen in Frankrijk van de grote landbouwbedrijven en subsidies aan de consumenten.
Zie ook