Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies inzake de m.b.t. de Economische en Monetaire Unie te volgen koers.
In het advies wordt de belans opgemaakt betreffende de koers die na afloop van de eerste etappe (eindigend 31-12-1973) moet worden gevolgd. Aan de hand van de door de Europese Commissie opgestelde balans meent de Commissie ISEA dat een overgang naar de tweede etappe per 1 januari moeilijk verdedigbaar is. De beoogde harmonisatie van het economische en monetaire beleid is niet bereikt en er is niet voldaan aan de afspraak dat vóór het einde van de eerste etappe maatregelen zouden worden vastgesteld die na de overgang naar de tweede etappe zouden leiden tot volledige verwezenlijking van de EMU.
Anderzijds zou verlenging van de eerste etappe kunnen leiden tot aantastig van verworvenheden van de EEG. De ISEA meent daarom dat per 1/1 een interim-fase moet worden ingelast van ten hoogste één jaar om de achterstand op het gebied van de coördinatie van het economische en monetaire beleid in te halen. In de interimfase moet verder gewerkt worden aan een communautaire regionale politiek en het totstandbrengen van ordelijke monetaire verhoudingen tussen de lidstaten om aantasting van de gemeenschappelijke markt te voorkomen. Dit betekent het (weer) vastleggen van de wisselkoersen in het slangarrangement. Derde taak voor de interimfase is het opstellen van een blauwdruk voor de eindfase van de EMU, met name de aan de Gemeenschap over te dragen bevoegdheden.