Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02388
29-05-1970
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4c. Samenstelling nieuwe Europese Commissie.
De minister-president deelt mee dat hij van Luns heeft vernomen dat België de christen-democraat Coppé kandidaat zal stellen. Spr. heeft Luns er nogmaals op gewezen dat Mansholt alleen kandidaat kan zijn als ook Italië een christen-democraat voordraagt.
Later in de vergadering deelt hij mee dat de Europese Raad overeenstemming heeft bereikt over de samenstelling van de nieuwe Commissie. De Italiaanse christendemocraat Malfatti wordt voorzitter. Mansholt blijft vice-voorzitter en landbouwcommissaris. Met Mansholt is afgesproken dat zijn benoeming voor twee jaar zal gelden.