Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02495
01-03-1971
Actoren
Nota
Samenvatting
De gevolgen van de uitbreiding van de EEG voor de ontwikkelingslanden.
De uitbreiding van de EEG, met name met Engeland heeft belangrijke consequenties op alle terreinen. In de nota wordt gesteld dat de toetreding niet los kan worden gezien van het globale ontwikkelingsbeleid en gepaard zal gaan met een aanmerkelijke achteruitgang van de positie van ontwikkelingslanden.
In de nota wordt eerst ingegaan op de directe implicaties voor de Gemenebestlanden, en daarna op het beleid op lange termijn. Omdat de maatregelen die voor de gemenebestlanden worden genomen niet voldoende zijn worden ook enkele gedachten uitgewerkt over het beleid dat de EEG in de toekomst jegens de ontwikkelingswereld zal moeten voeren. Dit beleid zal zich moeten richten op drie doelstellingen: a) de ontwikkelingslanden in toenemende mate in staat te stellen te profiteren van de geïntegreerde Europese markt, b) het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de internationale arbeidsverdeling, c) het bijdrage aan de directe welvaartsoverdracht. Dit betekent dat de Gemeenschap het ontwikkelingsaspect zal moeten integreren in haar beleid.