Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Conclusies gecombineerde vergadering CIM en CoCo.
Op 19 en 20 juli zal voor het eerst een EEG Ministerraad aan milieuvraagstukken worden gewijd. Behandeld worden de voorstellen van de Europese Commissie voor een communitair aktieprogramma op milieugebied. Nederland verkeerde tot dusverre in een vooruitgeschoven positie. Dit i.t.t. Frankrijk en Engeland die een communautair beleid minder gewenst achten en menen dat de EEG veeleer een aan het nationale beleid onderbouwende taak zal moeten krijgen. De discussie vond plaats op basis van de nota van Buza, waarmee de aanwezigen zich konden verenigen.
Het aktieprogramma draagt duidelijk sporen van verschillen van opvatting tussen de lidstaten. Het resultaat is dat het programma vooral door Vomil als teleurstellend wordt ervaren. Men meent dat er een weinig stimulerende werking op het beleid van de lidstaten en zeker op dat van Nederland zal uitgaan. De andere ministeries zijn positiever. De CoCo meent dat het aktieprogramma door Nederland moet worden geaccepteerd, zij het dat nog gewezen moet worden op de bezwaren die daaraan in zijn huidige vorm kleven. Nederland zal evenwel geen verdere concessies doen om het aktieprogramma tot stand te brengen.