Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag CIM, 23 december 1971.
1. Milieunota van de Europese Commissie.
Besloten wordt tot instelling van een werkgroep, die tot taak zal krijgen na te gaan of en zo ja voor welke onderdelen van het milieubeleid behandeling in EG-verband gewenst wordt geacht. Besloten wordt dat het verslag van de werkgroep zal worden besproken in een gezamenlijke vergadering van de CIM en de CoCo voor Europese Integratie- en Associatieproblemen. Een eerste beschouwin van het document van de Commissie, leidde o.a. tot de volgende opmerkingen:
- Gewaakt moet worden voor nog meer doublures in internationaal milieuwerk.
- Het ligt voor de hand dat binnen de EG ook op milieugebied concurrentievervalsing en handelsbelemmeringen moeten worden voorkomen.
- Nagegaan moet worden in hoeverre de EG een taak hebben inzake milieu-onderzoek en de coördinatie van de positie van de lidstaten in internationale organisaties.
- Dienen de EG ook taken aan te vatten als Rijn en zeevervuiling.
- Hebben de EG een taak vanuit een geïntegreerde benadering m.n. op het gebied van ruimtelijke ordening.