Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02688
20-11-1972
Samenvatting
Verslag van de Milieu Ministersconferentie te Bonn.
De indruk bestaat dat de conferentie, die gewijd was aan de beginselen van het Europees milieubeleid en de opstelling van de EEG-lidstaten t.a.v. de mileupolitiek in de VN-organen, door de Duitse regering mede om electorale doeleinden was belegd. Tijdens het ambtelijk vooroverleg bleek er een verschil van mening te bestaan tussen de Franse en Nederlandse delegatie over het kader van de bijeenkomsten van de voor milieuvraagstukken verantwoordelijke ministers in de vergrote Gemeenschap. Tegenover de Nederlandse opvatting dat het overleg over Europese milieuvraagstukken voortaan in de Gemeenschap te Brussel diende plaats te hebben, werd van Franse zijde gesteld dat de mogelijkheid moest blijven bestaan, dat de voor het milieu verantwoordelijke ministers ook buiten de instellingen van de Gemeenschap over Europese milieuproblemen zouden spreken. Tijdens de slotzitting werd een compromis bereikt, waardoor het accent toch is komen te liggen op verder Brussels overleg.
Concluderend is de indruk van de resultaten van de conferentie dat met name het aanvaarden van een aantal beginselen, een bijdrage kan vormen voor versnelde voortgang van het overleg over een gemeenschappelijk aktieprogramma van de EEG.

Bijlage: communiqué van de Europese milieuconferentie te Bonn.
Thema
Trefwoorden
Personen