Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02691
17-11-1972
Samenvatting
1260. Ministerieel overleg 20 en 21 november 1972: Conferentie inzake veiligheid en samenwerking in Europa.
In document CP (72)54 staat vermeld dat tijdens de preliminaire fase en ter conferentie er geen voorstellen kunnen worden ingediend m.b.t. onderwerpen die tot de competentie van de EG vallen, tenzij dit geschiedt in naam van de Gemeenschap. DIE meent dat het noodzakelijk is dat de negen nu al tegenover de Oost-Europese staten doen blijken dat bij behandeling van onderwerpen die onder de competentie van de EG vallen, de EG als gesprekspartner zal optreden. Dit geldt nog niet voor de verkennende, maar wel voor de onderhandelingsfase. Het belang van een tijdig poneren van de EG als partij bij de besprekingen lijkt des te groter indien men bedenkt dat de bevoegdheden van de Gemeenschap zeer wezenlijk zijn en niet beperkt blijven tot handelspolitieke onderwerpen. Hierbij zal tegenover de Oosteuropese staten ferm moeten worden opgetreden.