Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02818
02-03-1977
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Brief Brinkhorst met concept-antwoord Den Uyl aan Giscard d'Estaing over de Europese Raad.
Nederland onderschrijft de vaststelling dat het tijd is om lering te trekken uit de ervaring opgedaan met de nieuwe vorm van samenwerking. In de afgelopen twee jaar heeft de ER belangrijke besluiten genomen, maar zijn ook belangrijke tekortkomingen aan de dag getreden. De noodzaak van een behoorlijke voorbereiding van de ER wordt onderchreven. In de toekomst zal hieraan de Raad van Ministers van BuZA de nodige aandacht moeten besteden.
1. Dat in de ER de gelegenheid moet bestaan om geheel vrij en vertrouwelijk van gedachten te wisselen zonder noodzakelijkerwijs beslissingen te nemen wordt onderschreven.
2. Een publieke verklaring van de ER moet zorgvuldig worden voorbereid. Ditzelfde geldt voor besluiten die genomen moeten worden die reeds i.h.k.v. de Gemeenschap zijn bestudeerd.
3. De actiemogelijkheid van de Raad van de Gemeenschappen moet niet in een te vroeg stadium worden losgelaten. Thans dreigt al het besluitvormingsproces te verzwakken en te worden verlamd door gebrek aan gemeenschappelijke koers. "Derhalve moeten wij waken dat de Europese Raad een beroepsinstantie van de instellingen van de Gemeenschap wordt."
Ook bijgevoegd Franstalige versie.