Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02835
15-03-1977
Actoren
Memorandum
Samenvatting
328/77. PLAN-nota inzake mogelijke gevolgen van uitbreiding EG.
De nota is een goede aanzet voor de beeldvorming over de mogelijke consequenties van evt. uitbreiding van de Gemeenschap, welke gedurende de eerstkomende 15 à 20 jaar in hoge mate mede bepalend zijn voor de positie van Nederland in de wereld. Hoewel de analyse en probleemstelling van de nota buitengewoon helder is, zijn de conclusies misleidend. Enerzijds dreigt door de in hoge mate abstracte benadering een vertekening van de beeldvorming, anderzijds blijkt onvoldoende uit de nota vanuit welk lange termijnperspectief een evt. uitbreiding van de Gemeenschap wordt beoordeeld.
Hoewel erkend wordt dat aan uitbreiding van een thans weinig florissante Gemeenschap ernstige risico's verbonden zijn, wordt uitstel c.q. afstel van de uitbreiding als strijdig met fundementele opvattingen over de aard van de Gemeenschap beschouwd. Afwijzing zou neerkomen op voorbijgaan aan zwaarwegende politieke argumenten.
Thema
Trefwoorden