Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Rapport van de Adviescommissie Europese Unie (Commissie-Spierenburg).
Vraagpunten voor de commissie waren welke plaats de vorming van de EU dient in te nemen in het Europese integratieproces en welke doelstellingen en bevoegdheden dienen aan de Unie te worden toegekend en hoe zou de uitoefening van deze bevoegdheden zich verhouden tot de uitoefening door de lidstaten en met name Nederland.
De commissie is overtuigd van het grote nationale en internationale belang van het bereiken van een hechte Europese eenheid. Zij heeft haar werkzaamheden gebaseerd op de verwachting dat ook in het volgende decennium de lidstaten als herkenbare nationale entiteiten zullen blijven functioneren. De commissie wil alleen die nationale beslissingbevoegdheden aan de Unie overdragen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van gestelde doeleinden. Vooral voor het bereiken van de EMU zijn ingrijpende verschuivingen in de besluitvorming nodig. Zijn de Europese regeringen hiertoe niet bereid, dan blijft alleen nog de weg van intergouvernementele samenwerking over, welke de vorming van de EU illusoir maakt.

Bijgevoegd: beschikking van 22 maart 1974 tot instelling van de adviescommissie.
Zie ook