Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02864
03-03-1976
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Europese Unie.
Brinkhorst stuurt twee rapporten door afkomstig van de Werkgroep Europese Unie. Het eerste rapport is het commentaar op het rapport Spierenburg. De discussie in de REZ van 18 sept. 1975 diende als uitgangspunt. Enkele beleidsterreinen zijn nader uitgewerkt, zoals over de muntunie, coördinatie van het Europese economische en sociale beleid, milieubeleid, energiebeleid, industriebeleid en de ontwikkelingssamenwerking. Voorts zijn institutionele kwesties aan de orde geweest.
Het tweede rapport bevat commentaar op de voorstellen van Tindemans.
Brinkhorst benadrukt dat de beide rapporten een verschillend karakter hebben, Terwijl Spierenburg een plan prestenteert (invoering van een muntunie na 10 jaar) met dwingende tijdschema's, worden in Tindemans aanzetten gegeven om voorwaarden te scheppen tot het aangaan van dwingende verplichtingen.
De Nederlandse regering is bereid aan het Europese integratieproces 'nieuwe impulsen' te geven. Voor de Unie moeten nieuwe interne en externe doelstellingen worden vastgelegd.
Het rapport-Tindemans kan dienen als basis voor de discussie over de voortgang in de Europese integratie.

Opmerkelijk: in het commentaar op het rapport-Spierenburg stelt de werkgroep als parallele munt de invoering van de 'Euro' voor!