Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02877
04-12-1974
Samenvatting
Afschaffing personencontrole aan de binnengrenzen van de EEG.
Met het oog op de a.s. topconferentie in Parijs wil Glastra van Loon erop wijzen dat tijdens een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken de mogelijkheid van het verleggen van de personencontrole naar de buitengrenzen van de EEG is besproken. Deze kwestie werd reeds in 1967 door experts besproken en toen is geconcludeerd dat hieraan grote complexe problemen zijn verbonden. Gewezen wordt op de problemen met visumplicht en ongewenste vreemdelingen. De Benelux worstelt reeds 14 jaar met de gevolgen van controleverlegging.
Voor een goed functioneren van controleverlegging is een geharmoniseerd toelatingsbeleid nodig.
Zolang een wezenlijke politieke en economische eenwording van de EEG-landen niet is bereikt, is verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen prematuur en zal meer moeilijkheden scheppen dan tot de eenwording bijdragen. Geadviseerd wordt dat Nederland een gereserveerd standpunt inneemt.