Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief ISEA inzake het rapport Tindemans over de Europese Unie.
De Commissie ISEA staat enerzijds positief tegenover pogingen om de impasse waarin de Europese integratie verkeert, te doorbreken indien deze althans als een stap in de richting van het einddoel kan worden beschouwd. Anderzijds meent zij dat een pragmatische benaderingswijze onvoldoende is ter verwezenlijking van het einddoel, nl. een federaal democratisch Europa met overdracht van al die taken en bevoegdheden aan gemeenschappelijke instellingen welke de lidstaten niet meer doeltreffend kunnen vervullen. Daarom dringt ISEA aan om op korte termijn overleg tussen de lidstaten te houden met als doel tot een gemeenschappelijke opvatting te komen over inhoud en consequenties van een essentieel deel van de EU, nl. de EMU.
De Commissie ISEA onderschrijft het voorstel om een einde te maken aan het onderscheid tussen vergaderingen inzake de EPS en vergaderingen in het kader van de Europese verdragen. Zij staat positief tegenover pogingen om tot gezamenlijke besluitvorming over buitenlandse politiek te komen.