Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02983
15-07-1975
Samenvatting
Europese defensiesamenwerking. Rapport van de interdepartementale werkgroep Europese Defensiesamenwerking.
De werkgroe heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden van nadere samenwerking tussen de Europese landen op het gebied van de defensie, uitgaande van voortzetting van het Atlantisch bondgenootschap. De werkgroep concludeerde dat er niet alleen een verscheidenheid van goeden en dwingende redenen en overwegingen bestaat om tot een grotere mate van Europese defensiesamenwerking te komen, maar ook een breed scala van mogelijkheden waarop dit streven kan worden verricht. Verder meent de werkgroep dat de bestaande organisatorische structuren voldoende zijn om de geboden mogelijkheden op korte en middellange termijn te realiseren, al zullen aanpassingen wel noodzakelijk zijn. Voortgang op weg naar intensievere Europese defensiesamenwerking is afhankelijk van de politieke wil van de Europese regeringen en hun bereidheid een zekere nationale zeggenschap en identiteit op het gebied van de defensie en defensieindustrie op te geven.
De werkgroep gaat ervan uit dat in de nagestreefde Europese Unie nog geen defensieaspecten zullen worden betrokken. Wel kan het wenselijk zijn activiteiten op het gebied van defensiesamenwerking op de unie-in-wording te richten.