Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Europese Unie: rapporten Spierenburg en Marjolin.
I. Op het ministerie van Financiën heeft intern overleg plaatsgevonden over het rapport Spierenburg. Akkoord werd gegaan met het streven naar een EU. Zolang Europa niet in staat is als eenheid op te treden is het speelbal in het economische en politieke machtsspel tussen de VS, Sovjet-Unie en wellicht Japan en China. Voor het optreden van Europa als eenheid is een vrij aanzienlijke overdracht van bevoegdheden aan de organen van de Gemeenschap noodzakelijk. Het toepassen van het subsidiariteitsbeginsel, m.a.w. niet meer taken overdragen dan noodzakelijk is, wordt onderschreven. Voor een EU is een hoge mate van economische integratie van groot belang, temeer daar de commissie-Spierenburg van unificatie t.a.v. defensie en buitenlands beleid voorlopig niet al te hoge verwachtingen koestert.
Het ambtelijk overleg op Financiën onderschrijft de wenselijkheid van een muntunie, maar noemt het vaststellen van een datum voor inwerkingtreding onrealistisch.
Het gevaar van desintegratie van de EEG, voor het geval de muntunie niet tot stand zal komen, moet niet worden overschat.