Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03028
07-03-1979
Samenvatting
Op 8 maart zal een gesprek plaatsvinden van de minister-president met het dagelijks bestuur van het Landbouwschap. Hiervoor zijn twee ambtelijke nota's voorbereid.
1. EEG-Zuivelbeleid. Tussen het Landbouwschap en het kabinet bestaat geen verschil van mening over de ernst van de overschottenproblematiek in de zuivelsector. Ook is er geen wezenlijk verschil van mening over de aanpak. Het kabinet is van mening dat het beter is nu ingrijpende maatregelen te nemen dan nog verder in de versukkeling te geraken. Het kabinet houdt daarbij de inkomensontwikkeling in de melkveehouderij goed in het oog. De maatregelen houden in een terughoudend prijsbeleid, stopzetten van subsidies die leiden tot productievergroting, premieregelingen die stopzetting van de melkproductie beogen en medeverantwoordelijksheidsheffing op de melk.
2. T.a.v. de prijzen streeft Nederland naar een terugkeer van één prijsniveau en afbraak van de monetair compenserende bedragen.