Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03067
24-10-1978
Actoren
Nota met bijlage
Samenvatting
Interim-nota inzake het Europees Monetair Systeem, opgesteld door de interdepartementale werkgroep EMS o.l.v. de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.
De door de Europese Raad te Bremen genomen besluiten liggen thans ter verdere uitwerking voor aan de communautaire organen te Brussel. Nederland verleent steun, niet alleen vanweg het belang van monetaire stabiliteit, maar ook omdat aldus een fundamentele bijdrage kan worden geleverd aan de noodzakelijke samenhang en versterking van de EG. Het wisselkoersarrangement bouwt voort op de slang. Nederland kan zich hier in vinden.
De toegang tot middellange termijnkredieten van het EMS zal afhankelijk dienen te worden gesteld van voorwaarden. Bovendien dienen verplichtingen van het interventiearrangement te worden nagekomen.
Nederland kan verder instemmen met de interim-oplossing t.a.v. het Europees Monetair Fonds, maar stelt wel dat de conditionaliteit van het middellange termijnmechanisme moet worden versterkt.
Het is belangrijk dat het EMS geïntegreerd wordt en bijdraagt tot versterking van de cohesie tussen de lidstaten in de Gemeenschap. EMS dient geplaatst te worden in het perspectief van de EMU. Indien het niet lukt de negen landen onder één communautaire noemer te brengen, dan kan van een EMF geen sprake zijn.