Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03093
04-02-1980
Actoren
Brief
Samenvatting
Uitbreiding EG met Griekenland, Portugal en Spanje.
De Koning beantwoordt het NAR-advies van 30 oktober 1979.
In het overleg te Brussel is door Nederland het standpunt ingenomen dat, in het perspectief van een op politieke gronden gewenste toetreding van Griekenland, Portugal en Spanje, het nodig is bij de toetredingsonderhandelingen te letten op de nadelige gevolgen voor derde landen. De vaststelling van mogelijke schade en het onderzoek naar mogelijke communautaire oplossingen ter beperking of opvang van de schade dient simultaan te geschieden met de toetredingsonderhandelingen met vooral Spanje. Nederland beoogt hier echter niet mee een verzwaring van de onderhandelingen met Spanje.
Indien middelenoverdracht aan kandidaatlanden ten koste zou gaan van de hulpinspanning van de EG aan ontwikkelingslanden meen ik dat Nederland zich hiertegen krachtig moet verzetten.
Zie ook