Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Aantekening t.b.v. Europese Raad te Kopenhagen: Speaking points inzake agendapunt 'Economische en Monetaire Unie' (zie ook informatieve nota, bijlage).
- De Commissievoorstellen inzake de EMU alsmede het aktieprogramma voor 1978 hebben als gemeenschappelijk doel het bereiken van een EMU. Dit wordt toegejuicht. Een gedachtenwisseling over de EMU is zeer zinvol gezien de economische situatie en de verwachte uitbreiding van de EG. Noodzaak tot grotere convergentie wordt door de Commissie ingezien en voorstellen m.b.t. parallele voortgang van de economische en monetaire integratie verdienen aanbeveling boven een geïsoleerde aanpak van alleen de monetaire integratie.
- Een EMU kan pas van de grond komen indien de onderliggende economische en monetaire ontwikkelingen van de lidstaten dit mogelijk maken. Elk plan dient van deze basis uit te gaan.
- Het nemen van stappen om de EMU te bereiken dien zodanig te geschieden dat eventuele nieuwe lidstaten niet te kampen krijgen met een verhoogde drempel bij toetreding.
- In het streven naar een EMU is terugdringing van de inflatie een essentieel element.
- De Commissie, maar ook de Nederlandse regering stelt het voortbestaan van de slang voorop. Handhaving van het slangarrangement is een voorwaarde voor toekomstige grotere monetaire samenwerking.
- Uitbreiding van de slang is gewenst, maar kan alleen plaatsvinden indien de nationaal-economische en monetaire ontwikkelingen dit mogelijk maken. Wat dat betreft zijn de omstandigheden niet gunstig.