Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van de bespreking van de Commissie Internationale Vraagstukken met Den Uyl.
Het organiseren van een Tripartite Conferentie, zoals deze op 18 nov heeft plaatsgevonden is slechts moeizaam door de regeringsleiders aanvaard. De conclusies die de Europese Commissie aan de Raad heeft voorgelegd zijn ook niet erg concreet.
De sociale partners zijn het eens over de prioriteit van verdere coördinatie en integratie van economisch beleid in Brussel, waarbij de sociale partners moeten worden betrokken. De Nederlandse regering zal zich moeten inzetten om actie van de kant van de Commissie te stimuleren. Autarkisch beleid van de lidstaten moet worden afgewezen.
Dhr. Kok is voor uitbreiding van het aantal paritaire comissies (werkgevers, werknemers en Commissie) in verschillende sectoren. Van Veen onderstreept de noodzaak van een stimulerende houding van de regeringen.
Dat het Commissiedocument voor 1 en 2 dec. geen concrete aanbevelingen bevat wijt Brinkhorst aan het gebrek aan gezag van de Commissie in economische en monetaire vraagstukken en aan de onvoldoende structuur van de Raadsgremia.
De aanwezigen zijn voorstander van een beter voorbereide volgende Tripartite Conferentie.