Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Doelmatigheidscontrole Europese Rekenhof.
Tijdens de gemeenschappelijke Raad van ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën van 2 april 1979 heeft staatssecretaris Nooteboom voorgesteld de Europese Rekenkamer te verzoeken elementen aan te dragen die kunnen leiden tot een politieke oordeelsvorming m.b.t. de vraag of de beschikbare middelen op de meeste doelmatige wijze worden aangewend voor de realisering van de doeleinden van het EG-beleid. De totstandkoming van een mechanisme tot bevordering van de doelmatigheid van het EG-beleid wordt door Nederland onmisbaar geacht voor nadere besluitvorming inzake de door de Commissie noodzakelijk geachte uitbreiding van de eigen middelen. Een goed beheer van de EG-financiën is van essentieel belang, omdat daarmee wordt beoogd de realisering van de doelstellingen van de Europese Verdragen, met dien verstande dat uitvoering tegen zo laag mogelijke kosten moet worden verwezenlijkt.
De Nederlandse delegatie stelt voor de Europese Rekenkamer te verzoeken de elementen te verschaffen die kunnen leiden tot een politieke oordeelsvorming over de vraag of de beschikbare middelen op de meest doelmatige wijze worden aangewend ter realisering van de doeleinden van het EG-beleid.