Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03155
24-03-1977
Actoren
Memorandum
Samenvatting
37/77. Europese Raad: EEG-voedselhulp.
De EG heeft gefaald om de verplichtingen t.a.v. de voedselhulp na te komen. Wegens Duitse obstructie op grond van het aanvechtbare argument dat als zou er door één goede oogst in India en een enkel ander land minder behoefte aan voedselhulp zijn, is de Ontwikkelingsraad er niet in geslaag overeenstemming te bereiken over de voorstellen van de Commissie voor verhoging van de graanhulp. De Gemeenschappen handelen hiermee in strijd met een door de EEG in CIES ingebracht voorstel om integraal uitvoering te geven aan de besluiten van de Wereldvoedselconferentie en de 7e SAVVN. Met Cheysson is afgesproken om tijdens de Algemene Raad van 5 april alsnog overeenstemming te bereiken. Van Gorkom meent dat de Europese Raad zich met de zaak moet bemoeien.